De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Koninklijke Symfonische Kring "Door Eendracht Groot", hierna de Symfonie genoemd.


Copyright


Alle opgenomen informatie is eigendom van de Symfonie. De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-/privédoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder toestemming van de Symfonie.


Disclaimer


De Symfonie besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. De Symfonie aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De Symfonie stelt de informatie op de website alleen beschikbaar ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lezer aanvaardt dat de Symfonie niet aansprakelijk is voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.


Privacyverklaring


De Symfonie hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met de Symfonie wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

         Jean-Marie De Vuyst

         Steenland 7A

         9300 Aalst

         info@symfonischekringaalst.be

 

Betrokken partijen?


Externe personen en medewerkers (vaste en/of occasionele).

 

Waarom verwerkt de Symfonie persoonsgegevens?


De persoonsgegevens worden door de Symfonie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

·         voor het versturen van uitnodigingen, informatie en publiciteit m.b.t. de Symfonie.

·         voor het opmaken van de website, programmaboekje van concerten, sociale media.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Symfonie de volgende persoonsgegevens vragen, verzamelen, opslaan en verwerken:


·         Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoon- en/of GSM-nummer, e-mailadres.

De Symfonie gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor het de gegevens heeft verkregen.


Verstrekking aan derden


De gegevens die aan de Symfonie worden verstrekt, kunnen aan derde partijen worden bezorgd indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De Symfonie geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen die geen band hebben met de doelstelling van de Symfonie, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kan de Symfonie persoonsgegevens delen met derden indien betrokkene zijn/haar hier toestemming voor geeft. Betrokkene heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

De Symfonie verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit voor de werking noodzakelijk is (reis). Hiervoor worden de betrokkenen schriftelijk of per mail op de hoogte gebracht.


Bewaartermijn


De Symfonie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid worden bewaard tot na de activiteit waarvoor deze gegevens nodig zijn.


Beveiliging van de gegevens


De Symfonie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Rechten omtrent de gegevens


Ieder hierboven vernoemde betrokkene heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke de Symfonie van hem/haar ontvangen heeft. Ieder kan met de Symfonie contact opnemen via hogervermelde contactgegevens.

Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de Symfonie.

Ook heeft ieder hierboven vermelde betrokkene het recht om de door hem/haar verstrekte gegevens door de Symfonie te laten overdragen aan hem/haarzelf of in opdracht van hem/haar direct aan een andere partij. De Symfonie kan vragen om betrokkene te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.


Gebruik van de website


Als van deze site bezoekersstatistieken worden bijgehouden, zal de identiteit van de bezoeker onbekend blijven.


Klachten


Mocht iemand een klacht hebben over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens dan wordt gevraagd hierover direct contact met de Symfonie op te nemen.

Ieder heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy verklaring


De Symfonie kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging wordt een aankondiging gedaan op de website van de Symfonie of via mail.

SYMFONISCHE KRING AALST

DOOR EENDRACHT GROOT

 

Koninklijke Symfonische Kring Aalst is een symfonisch orkest samengesteld uit een 50-tal gemotiveerde amateurs aangevuld met gevestigde professionele musici. 

CONTACT

 

Steenland 7A, 9300 Aalst.

info@symfonischekringaalst.be

Tel.: 053 - 78 61 81